Polityka prywatności

Zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych reguluje Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma PERO A.Pankiewicz Sp.Jawna z siedzibą w Świdnicy (58-100), ul. Westerplatte 68, NIP 884-21-64-031, REGON 890662565.

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

poczty elektronicznej: kontakt@pero.pl;
tradycyjnej: PERO A.Pankiewicz Sp.Jawna, ul. Westerplatte 68, 58-100 Świdnica;
telefonu: 74 853 16 42.

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

Działań wykonywanych na Państwa żądanie zarówno przed, w trakcie, jak i po zawarciu umowy najmu, deweloperskiej, rezerwacyjnej.
Zapewnienia bezpieczeństwa usług, kontaktu pomiędzy stronami, w tym: rozpatrywania reklamacji, rozwiązywania problemów technicznych., prowadzenia działań marketingowych
Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym iSkarbowym etc.)
Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do nawiązania współpracy.

Czas przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych:
Każda osoba ma prawo do:
-dostępu do swoich danych osobowych,
-poprawiania i uzupełniania danych,
-usunięcia.
Jeśli żądanie usunięcia dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy .

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POLITYKA COOKIES

Jak to działa?


Strona używa plików zwanych cookies, które są zapisywane przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej.Pliki cookie zwykle zawierają nazwę domeny, „okres ważności" i indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą tego typu plików pomagają dostosowywać stronę internetową do indywidualnych preferencji i potrzeb Odwiedzających oraz ułatwić poruszanie się po niej. To właśnie dzięki nim serwisy zapamiętują parametry logowania i hasła, zawartość koszyka itp.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów- tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Odwiedzających wirusy. Odwiedzający może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.